Home » Algemeen

Category Archives: Algemeen

Van Marrakesh naar Wereldrijk

Het door de politiek vrijwel doodgezwegen maar tegelijk veel omvattende Verdrag van Marrakesh is niet het gevolg van door oorlogen veroorzaakte vluchtelingstromingen maar heeft deze al lang geleden geplande en massale verplaatsing van enorme mensenmassa’s over de wereldbol heel andere  en sinistere achtergronden. Met leugen, list en bedrog worden de wereldburgers misleid en op een desastreuze ramkoers gebracht en daarbij politiek, religieus en etnisch tegen elkaar opgezet.

Vanachter de schermen is door fantastische utopisten altijd en onophoudelijk gestreden voor een grenzeloos superrijk, waaronder een Europees Rijk, waar zij zonder gehinderd te worden door nationale regeringen, grenzen, wetten, bepalingen of munteenheden hun gang konden gaan. Een afgeschermde grenzeloze super-markt, een volledig door hen gecontroleerde afzetmarkt met miljoenen consumensen, overgeleverd aan hun onbegrensde hebzucht en graaizucht. De Engelse econoom John Perkins schreef o.a. hierover in een paginagrote weekendbijdrage in het NRC op zaterdag 25 maart 2006, pag. 15, die afgedrukt werd onder de kop “Het nieuwe economische wereldrijk gebruikt slaven om de eigen leiders te verrijken”.

In het boek ‘Oorlog is misleiding en bedrog’ wordt ook het een en ander over de achtergronden uit de doeken gedaan:

Onder leiding van Cecil Rhodes werd rond 1877 een geheim en invloedrijk genootschap opgericht, het Anglo-American Establishment, het AAE. Absolute Engelse wereldheerschappij en de vorming van een Angelsaksisch Wereldrijk was het einddoel van dit genootschap. Om dat gedroomde imperium te realiseren was het volgens Rhodes noodzakelijk “het Engelse Rijk machtiger te maken, de hele beschaafde wereld onder haar invloed te brengen, de Verenigde Staten van Amerika én het hele Angelsaksische ras in één Rijk onder te brengen.” Het van delfstoffen en andere rijkdommen vergeven Afrikaanse continent zou hiervan als plundercontinent onlosmakelijk onderdeel moeten uitmaken.

De vorming van dat Angelsaksische Wereldrijk moet o.a. bereikt worden door een mensen beheersysteem dat omschreven kan worden met de woorden kolonisatie door (e)migratie. Geregisseerde, wereldwijde massale volksverhuizingen die ontheemding en daardoor destabilisatie veroorzaken met angst en chaos als resultaat waardoor de roep om (nieuwe)orde het logische gevolg zal zijn. De Amerikaanse politicoloog professor Robert Putnam zou op 30 juni 2008 het gevolg van ‘kolonisatie door (e)migratie’ in zijn studie ‘E Pluribus Unum’ (Latijns voor ‘uit velen één’) onderschrijven. Voor hem was duidelijk dat sterke etnische diversiteit het sociale kapitaal zou verminderen.

Door de massale volksverhuizingen en de daarmee sterk toenemende etnische diversiteit raken mensen ontheemd waardoor ze zich als een schildpad terugtrekken in hun schild. Het vertrouwen in de maatschappij in zijn geheel neemt af. De sociale (ver)binding neemt radicaal af en samenwerking en vertrouwen in de samenleving verdwijnt.”

Dit controlesysteem is al eeuwenoud en werd al even zolang toegepast door de elites in hun streven naar absolute macht. De Inca-elites bijvoorbeeld, die over het grootste wereldrijk ooit regeerden, pasten het tot de komst van Columbus in 1492 met succes toe. Om alle volken in het door hen gecreëerde rijk cultureel, religieus en economisch gelijk te schakelen verjoegen ze “hele bevolkingsgroepen van hun land om ze naar een ander gebied te sturen waar ze gedwongen werden samen te werken met andere groepen.”

Dit onderwerp en meer te lezen in Oorlog is misleiding en bedrog, Fre Morel, recente heruitgave bij Uitgeverij de Blauwe Tijger, Groningen.

“Barbertje moet hangen”

Koos Spee, de alom bekende, voormalig landelijk verkeersofficier van Justitie en rechtsadviseur van het college van procureurs-generaal zet grote vraagtekens bij rechtsvervolging van de ‘Blokkeerfriezen’.

Terwijl notabene dit jaar meer dan 16.000 – met goed resultaat oplosbare – aangiftes en registraties van misdrijven stop gezet zijn is daarnaast ook nog eens het formidabele aantal van 23.000 andere zaken onbehandeld op de plank blijven liggen. Zaken die betrekking hebben met geweldsincidenten, winkeldiefstallen, etc. waarvoor geen capaciteit is en waar het wachten is op beschikbare rechercheurs. Hoe bijzonder en curieus dat er dan wel veel tijd, energie en mankracht gestoken kan worden om de ‘Blokkeerfriezen’ te kunnen veroordelen.

Op Twitter meldde Spee op donderdagmorgen 29 november om 10.02 uur dat hij inmiddels wat vonnissen gelezen had met bijdragen over de Blokkeerfriezen Als ik het goed zie is er ontzettend veel tijd door de politie, het OM en de rechters in gaan zitten om tot een veroordeling te komen. Dus die tijd is kennelijk wel vrij te maken als ‘Den Haag’ dat wil.”

Waarom eigenlijk? Volgens Spee is er helemaal geen sprake van een misdrijf, maar eerder van een overtreding van artikel 5 van de Wegen Verkeerswet. De nu als Blokkeerfriezen te boek staande Noordelingen zijn niets anders dan een stel moedige en kordate Friezen die op de A7 met succes hebben geprobeerd in een waarlijk klassiek voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos verzet een groep Amsterdamse reltrappers te laat op een kinderfeestje te laten aankomen. Daarvoor kon wel capaciteit voor worden vrijgemaakt!

Geen kritisch woord over de rol van burgemeester Waanders die op zijn minst als opruiend gekenschetst moet worden. Haar rol is allesbepalend geweest in dit hele theaterstuk. Het was juist door haar bemiddeling dat de als extreem linksradicale actiegroep aangemerkte KOPZ uitgenodigd werd om bij de intocht aanwezig te zijn. Ook de als extreem rechtse groepering NVU werd nota bene door Waanders uitgenodigd maar ondanks herhaaldelijk verzoek bedankte deze voor de eer.

Spee Twitterde vervolgens “Vandaag Kamerdebat over misdrijven met daderindicatie die bij de politie op de plankblijven ligen. Kan een Kamerlid vragen waarom er wel veel tijd in de zaak vd ‘Blokkeerfriezen’ gestoken is? Die zaak had misschien met een geldboete voor art 5 WVW kunnen worden afgedaan.”

Dat men in ‘Den Haag’ volgens een verborgen agenda lijkt te handelen lijkt moeilijk te ontkennen. Het Openbaar Ministerie heeft zelfs beroep tegen het vonnis aangetekend omdat men vindt dat deze te laag is uitgevallen, ‘Barbertje moet hangen’, iemand moet de schuld krijgen, of hij of zij het nu gedaan heeft of niet. Geen falende burgemeester Waanders, maar men wil Jenny Douwes en de overige 33 andere Blokkeerfriezen op het schavot. Rechtspraak is kromspraak geworden!

Exit Marrakesh

De Nederlandse journalist en auteur Arnold Karskens is er eind november 2018 heel duidelijk over: het door de politiek vrijwel doodgezwegen maar tegelijk veel omvattende Verdrag van Marrakesh moet volgens hem NIET geratificeerd worden. In steeds meer Europese landen laten de burgers kritische geluiden horen. Als ervaringsdeskundige raad Karskens ten strengste af het verdrag te bekrachtigen. Landen als Italië hebben zich al uit het verdrag teruggetrokken.

“Na na tientallen jaren reizen door oorlogen en de Derde Wereld weet ik van de hoed en de rand over de vaak begrijpelijke economische beweegredenen om het geluk in het Westen te zoeken en het eigen land in puin achter te laten. Ook als bootvluchteling-ervaringsdeskundige moet ik waarschuwen voor de gevaren.

Het Verdrag van Marrakesh over migratie vergroot chaos aan grenzen, versterkt mensensmokkel, bevordert asielshoppen, censureert pers, ontwricht landen hier, maar ook dáár, en stopt geen verdrinkingen! Ik raad de Nederlandse en Belgische regeringspartijen dan ook aan om op 10/11 december in Marokko bij de ‘Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration’ niet een handtekening te zetten onder het migratiepact. Er zijn alternatieven. Kijk naar Australië met gereguleerde stromen, nop mensensmokkelaars en geen doden aan de kust.”

Treiter & Terg Ministerie

“Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen alle 34 verdachten in de zaak van de A7-blokkade. De reden is dat de verdachten door de rechtbank in Leeuwarden zijn vrijgesproken van het met geweld of bedreiging met geweld voorkomen van een demonstratie. Het OM is het daar niet mee eens en gaat daarom tegen het vonnis in hoger beroep. Het OM is ook van mening dat Jenny Douwes, die voor opruiing werd veroordeeld, eveneens als medepleger van de blokkade van de A7 is aan te merken. Douwes werd daarvan door de rechtbank vrijgesproken.” – Leeuwarder Courant, 23 november 2018:

Wat de Blokkeerfriezen hebben gedaan is het beschermen van hun en andere kinderen door het tegenhouden van Kick Out Zwarte Piet dat al geruime genoemd werd en wordt in het dreigingsbeeld terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Kerst Kaart voor Jenny

Kerst Kaart voor Jenny

Vrijdagochtend 23 november liep hij het sandwichbord door het dorpscentrum van het Friese Harkema, Kerst Huisman. De Friese tekst liet niets aan duidelijkheid te wensen over “Jenny Douwes moat FRIJ sprutsen wurde – Jenny Douwes moet worden vrijgesproken.” Onderneemster Jenny kan de voorvrouw genoemd worden van een spontaan gevormde groep Friese burgers die in 2017 met succes hebben voorkomen dat oproerkraaiers de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum konden verstoren. Dit gebeurde door het verkeer op de A7 tijdelijk stil te leggen.

De onder de naam en noemer van KOPZ optredende Amsterdamse activistische groepering was door tijdpunt van vertrek so-wie-so niet in staat geweest om op tijd aanwezig te zijn om de intocht te verstoren, de blokkeeractie was in dat opzicht niet maatgevend. De rol van burgemeester Waanders in het geheel mag op zichzelf opmerkelijk en eerder opruiend genoemd worden. Het was door haar bemiddeling dat de als extreem linkse actiegroep aangemerkte KOPZ uitgenodigd werd om bij de intocht aanwezig te zijn. Ook de als extreem rechtse groepering NVU werd door Waanders uitgenodigd maar ondanks herhaaldelijk verzoek bedankte deze voor de eer.

De sindsdien als Blokkeerfriezen te boek staande Friese burgers werden in een rechtszaak begin november 2018 tot ongekend hoge straffen veroordeeld, met een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf werd Jenny Douwes buitenproportioneel zwaar gestraft. Dit heeft binnen de Nederlandse samenleving tot grote verontwaardiging geleid en tot een veel besproken thema gemaakt. Namens de Blokkeerfriezen heeft het advocatenkantoor Anker hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis, het geld daarvoor hebben duizenden Nederlanders in een spontane crowdfund inzamelingsactie bijeengebracht. Meer dan 200.000 euro stroomde binnen enkele dagen binnen.

De actie van Kerst Huisman, oud redacteur van de Leeuwarder Courant, historicus, auteur en links-activistische Vredesactivist is erop gericht elke Nederlander op te roepen om door middel van een brief of kaart bezwaar aan te tekenen tegen de onterechte en veel te zware bestraffing van de Blokkeerfriezen in het algemeen en van Jenny Douwes in het bijzonder.

Stuur allen een briefje, briefkaart of ansichtkaart naar justitie in Leeuwarden en maak ze daar in vriendelijke bewoordingen duidelijk, dat je dat vonnis maar niks vindt en dat Jenny moet worden vrijgesproken.”

Stuur uw bericht naar: Rechtbank Noord Nederland – Zaailand 102 – 8911 BN Leeuwarden

en..

deel dit bericht via Social Media.

 

De Drie dombo’s

Hoe bijzonder dat een zwakzinnig trio met haar gebazel zoveel impact heeft. Dat lukt alleen omdat hun krankzinnige gedachtespinsel opgepakt is door de media. Het is een oude en beproefde propagandatruc die hierachter schuil gaat met het doel om maatschappelijke tegenstellingen te creëren waardoor mensen tegenover elkaar geplaatst worden.

Verschillende ‘noemers’ zijn hier bijvoorbeeld aan elkaar geplakt (het ‘socialisme-dus-goed’ element, gekoppeld aan etniciteit, dit weer door gekoppeld aan slaverij en onderdrukking) Compleet lulkoek en beuzelarij maar kijk naar het resultaat. De Drie Dombo’s krijgen voor miljoenen aan euro’s publiciteit, geïnitieerd en aangewakkerd door voornamelijk ‘linkse’ media waarop door de ‘rechts’ reactie volgt.

Onvoorstelbaar veel aandacht op tv, radio en internet (.. ja, ook dit stukje is een voortvloeisel ervan..) en vult het de krantenkolommen en tijdschriften. Geestvergiftiging heet dit en dat in optima forma! Het heeft een vooropgezet doel en dat is tweedracht, het opzetten van tegengestelde politieke kampen, van ‘Goed versus Kwaad’, Emo versus Ratio, het aanzetten tot haat met uiteindelijk dood en vernietiging als resultaat.

Het is bedoeld om de bestaande en eeuwenoude culturele samenhang in de maatschappij te breken. Oorlogen en genocides starten langs de zelfde route.

Lang leve (de blanke) Sint Nicolaas en de ZWARTE Pieten. Lang leve onszelf!

(bekijk onderstaand geplakte link)

Anti-zwartepiet activisten moeten niet janken

De rechter heeft gesproken in de Zwarte Pietenzaak. De NTR en de gemeente Zaanstad kunnen de intocht gewoon door laten gaan zoals gepland. Dus voor alle lieve kleine kinderen, niet getreurd de goedheiligman doet zaterdag gewoon ons land aan met zijn pietermannen.

Geplaatst door PowNed op Woensdag 14 november 2018

Saoedische Olie Barbaren

Een barbaars woestijnvolk wordt na WOI in het Midden-Oosten op de troon gezet door de politieke en economische wereldgrootmachten uit die tijd. Die machtigen van toen zijn alleen maar invloedrijker en wereldwijd bepalender geworden en het zwarte goud dat uit de bodem gepompt wordt zorgt ervoor dat een woestijnvolk zich in onmetelijke rijkdom kan baden. Rijkdom die tot onvoorstelbare hoogte stijgt maar die de geestelijke of morele ontwikkeling nauwelijks vooruit helpt, eerder het tegenovergestelde.

Het slijk der aarde verschaft absurde mogelijkheden, niet alleen in positieve maar vooral ook in negatieve zin.

Amper 100 jaar geleden nog in tenten wonende nomadische Arabische Bedoeïene woestijnbewoners hebben het Midden-Oosten tot een permanent oorlogsgebied omgetoverd waar met behulp van een op vele manieren uitgelegde en middeleeuwse absolute geloofsleer de buurstaten met anders gelovige buurvolkeren finaal afgeslacht worden. De volledige vernietiging van Yemen is een schrijnend voorbeeld hoe twee religieuze vijanden met Iran enerzijds en Saudi Arabië anderzijds de kromzwaarden kruisen en elkaar op leven en dood te lijf gaan. Hierin gesteund en omringd door een smerig internationaal economisch, politiek en militair netwerk waardoor het onderhand een onontwarbare kluwen van internationaal economische en religieuze tegenstellingen is verworden.

Moord en doodslag met behulp van Westerse vernietigingswapens! Een mensenleven is tot nul of generlei waarde gereduceerd. Niet alleen door militaire steun en wapenleveranties door de regeringen die ons zeggen te vertegenwoordigen maar ook door onze olieafhankelijkheid maken wij ons onbedoeld en ongewild medeplichtig en financieren wij met elke liter benzine de chaos die zich vanuit het Midden Oosten over de wereld verspreidt.

In oktober 2018 laat de Arabische Wahabi kroonprins Mohammed bin SATAN een voorheen welgevallige journalist door een speciaal terreurteam letterlijk en figuurlijk verdwijnen. Een tevoren geplande moord op Kashoggi, die hij voorafgaand aan zijn gruwelijke lot nog aan de telefoon gesproken had en uitgenodigd had om zich naar zijn thuisland te begeven. Uit angst daar vermoord te worden bedankte de journalist maar het veranderde niets aan zijn lot. Getrouw de vooraf geuite wrede belofte van kroonprins Mohammed bin SATAN werden de vingers van Kashoggi die het aangedurfd hadden kritische stukken te schrijven afgesneden waarna de marteling tot aan zijn finale ontmanteling met behulp van een kettingzaag eindigde.

Psychopaten met wereldmacht, al voor Trump geallieerd aan wereldmacht USA, toentertijd onder de heilig verklaarde Obama. De wereld beeft en kreunt dood, verderf en ellende onder deze smeerlappen die niet in goedheid de mens dient maar in onheil de mensen naar het leven staat, wreed en onmenselijk barbarisme!

Kashoggi & Mesjogge!

De media staat bol over de gruwelijke slachting van een niet politiek welgevallige journalist in de Saudische ambassade in Turkije maar zwijgt in nagenoeg alle talen over de door Saudi Barbaria gepleegde massamoord in Yemen!

Om de Eerste Wereldoorlog in haar voordeel te kunnen beslissen sloten de Britten een strategische alliantie met de Arabieren, daarin massief door het zionistische netwerk gesteund. Door zich bij de Geallieerden (Entente) aan te sluiten en tegen Duitsland (Centralen) en haar bondgenoten, (o.a. het Ottomaanse Rijk) op te trekken zou een Arabische Eenheidsstaat als oorlogsbuit mogen worden bijgeschreven. Dit alles geruggensteund door de zionisten die daarbij hun eigen agenda nastreefden.

Met Engelse financiële en militaire steun startte op 5 juni 1916 de Arabische Opstand tegen de Ottomaanse Turken. Onder leiding van de beide zoons van Sayyid Hussein Ibin Ali, de Sjarif van Mekka – de prinsen Abdullah en Faisal – werd er stevig gevochten maar de Arabische Opstand zou eindigen in een Arabische kater, de Engelse verdragspartner sloot achter hun rug om andere verdragen die het eigenbelang beter dienden.

Op 4 juni 1918 voerden Chaim Azriel Weizmann en prins Faisal verkennende gesprekken over mogelijke Arabische steun voor “the establishment of a National home for the Jewish people” in Palestina. Over de hoofden en ten koste van de als minderwaardig beschouwde Palestijnse Arabieren werd door prins Faisal hieraan Arabische medewerking toegezegd met als hoofdprijs de vorming van een zelfstandige en onafhankelijke Arabische eenheidsstaat. De Feisal-Weizmann overeenkomst van 3 januari 1919 is, vanuit Arabische zicht, mogelijk als het meest ultieme verraad te bestempelen. De bedrieger werd bedrogen, de Britse en zionistische toezeggingen bleken van geen enkele waarde.

De politieke smeerlapperij rond de Eerste Wereldoorlog hebben de kaart van het Midden Oosten gevormd tot wat ze nu is, een lappendeken van wingewesten waaruit met behulp van onderdrukking en minachting voor mens en menselijkheid miljarden aan bodemschatten wordt geroofd. Saudi Barbaria – zoals de Syrische cabaretier Treka Zn het land bestempelt – is een van de religieuze terreurstaten dat dankzij vrijwel elke liter autobenzine, stookolie of kerosine in staat is voor miljarden aan tanks en ander verschrikkelijk wapentuig in te zetten tegen politieke tegenstanders en onwillige buurstaten.

De politiek correcte mainstream media gilt moord en brand over de gruwelijke slachting van een niet welgevallige journalist maar zwijgt in nagenoeg alle talen over de massaslachting die door het moordlustige bewind in Saudi Barbaria wordt uitgeoefend in Yemen of over de miljarden steun aan geradicaliseerde religieuze moordgroepen. Waar is de kritische media? Waar zijn de karaktervolle en integere politici? Waar zijn de rechte ruggen? Wie verheft zijn stem? Wie stopt het moorden?

Hoe erg en wreed ook.. de gemartelde en vermoorde journalist Kashoggi staat niet in verhouding tot het leed van miljoenen vernietigde Yemenieten, het is gewoonweg Mesjogge!

Mysterie & Hysterie

Halverwege de jaren ’80 was – na 50 jaar – opnieuw belangstelling voor Johannes Wardenier en zijn spraakmakende uitvinding. Een uit het Friese Wolvega stammende twintiger zou een revolutionaire brandstofarme motor hebben ontwikkeld. In rap tempo ging het opzienbarende nieuws de eigen plaats en regio rond, het nieuws uit de lokale media werd al snel nationaal opgepakt om niet veel later wereldwijd rondgebazuind te worden.

De ontwikkelingen volgden elkaar in duizelingwekkend tempo op nadat een lokale wethouder en de burgemeester van Wolvega hun steun hieraan verleend leken te hebben. Zo snel als ze opkwam verdween de euforie, binnen enkele weken waren alle stemmen verstomd en hield elk zich doofstom.

Het verhaal van Wardenier bleef echter in de regio rondzingen. Menigeen was en bleef overtuigd van mening dat het Groot kapitaal, de machtige oliebaronnen, danwel het Eindhovense electronicabedrijf Philips en/of de toenmalige Nederlandse premier de jonge uitvinder een hak had gezet. De ster van Wardenier verbleekte even snel als hij opgekomen was, eindigde hij kort in een Groninger psychiatrische kliniek en werd rondom zijn persoon een schimmige mythologische deken gewikkeld. Met het in 1984 verschijnen van een in eigen beheer uitgegeven werk van de auteurs Wielick en Ymker raakte het Mysterie Wardenier zoals dit door hen genoemd werd opnieuw in de belangstelling. In de krap 200 pagina’s tellende paperback deden de schrijvers uit de doeken hoe het een en ander zich volgens hen ontwikkeld zou moeten hebben.

Niemand heeft echter ooit de genoemde brandstofarme motor in bedrijf gezien en op een paar simpele schetsjes na is er geen enkel bewijs of ze überhaupt bestaan heeft. Vage verhalen over het ontvreemden van het prototype door mysterieuze mannen, onbekend heldendom en verzetswerk gedurende WOII en het als raadselachtig gepresenteerd leven tot aan het overlijden van Wardenier dragen er zeker toe bij dat de mysterische sluier is blijven hangen. Vooral binnen de kring van milieuactivisten lijkt het verhaal Wardenier nog steeds de gemoederen bezig te houden. De ervaring leert echter dat als iets te mooi is om waar te kunnen zijn, dat dit in de regel – en achteraf bezien – ook inderdaad en meestal het geval is.

Het verhaal achter de motor van Wardenier lijkt gestoeld te zijn op een uitvinding uit 1812. In dat jaar ontwikkelde de Schotse dominee Robert Stirling de naar hem genoemde heteluchtmotor. Een interview met het Leeuwarder Nieuwsblad dat Wardenier op 8 november 1934 gaf lijkt dit te bevestigen. Hij vertelde aan de journalist dat in zijn motor “een voortdurende circulatie plaats vindt van het reservoir met gecomprimeerde lucht naar de motor en via de luchtkamer naar het reservoir”, in wezen het principe van de eerder genoemde en door Stirling ontwikkelde heteluchtmotor.

Wat betreft het mysterieuze oorlogsverleden van Wardenier lijkt zijn rol als vermeend verzetsheld iets anders te zijn geweest. René de Rooij en Paul Schilperood, een tweetal onderzoekers, menen aan te kunnen tonen dat Wardenier aangesloten was bij de NSB en NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) en in het Duitse leger aan het Oostfront gediend heeft. Tot zijn definitieve ontrafeling blijft het Mysterie Wardenier dat wat het is, een mythisch verhaal.

Samhain & Haloween

Haloween is niets anders dan het oude heidense maanfeest Samhain in andere verpakking.

Het maanfeest Samhain – nu als Haloween bekend – wordt gevierd op het laatste maankwartier van de 10e maan. (31-10) In Noord- en Oost Nederland en de Zuidelijke Nederlanden werden tot aan de Tweede Wereldoorlog ten tijde van dit maanfeest mangels / bieten uitgehold en van gezicht voorzien.

Een Halo is een optisch verschijnsel in de atmosfeer, o.a. een lichtende kring om zon of maan, ontstaan door breking en buiging van zon- of maanlicht in ijskristallen. Ween is woordverwant aan Wend(e). Haloween is een duale woordverbinding en heeft in deze betekenis direct verbinding met het – eveneens – duizenden jaren oud, pre-religieus ritueel feest Samhain.

Gelijk de Sinterklaas viering en alle andere voor-ouder feesten en rituelen heeft het NIETS van doen met racisme, fascisme, nazisme of welk ander ‘isme’ dan ook wat er aan de haren bijgesleept wordt. Sinterklaas zoals wij vandaag de dag kennen is een gekerstend heidens maanfeest dat tijdens de laatste volle maan van de 12e maan gevierd wordt. Samhain / Haloween markeert het einde van de herfstperiode en luidt het begin in van het winterseizoen.