Home » Columns (Page 3)

Category Archives: Columns

‘You’ll own nothing and you’ll be happy’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-8.png

De in 1862 in Sankt Vith geboren Silvio Gesell was een maatschappelijk betrokken mens. Hij werd omschreven als sociaal hervormer en financieel theoreticus, de bekende econoom John Maynard Keynes noemde hem een anti-marxistisch socialist. Gesell noemde zichzelf liever een Freiwirtschaftler (Vrij-econoom)

Gesell was van mening dat het welzijn en welvaart van de mens in sterke mate afhankelijk was van het geldende economische systeem, een systeem dat een kleine machtselite door middel van enkele simpele wetten compleet controleerde. Gesell zag rente op ruilmiddelen en bodemrente als belangrijkste elementen die elke vorm van rechtvaardige welvaartsverdeling in de weg stond.

Om (wereldwijd) te komen tot een eerlijke welvaartsverdeling moesten – volgens Gesell – alle wettelijke en overgeërfde voorrechten afgeschaft worden. Daarnaast mocht geld alleen nog dienen als ruilmiddel, niet als spaarmiddel en mocht/kon het net als de waren of diensten waarvoor het als ruilmiddel werd ingezet een beperkte geldingsduur hebben.

Geld moest een maximale houdbaarheidsdatum meekrijgen, grondspeculatie moest verboden worden en onder het nastreven van eigenbelang zou een vrije en eerlijke concurrentie gelijke kansen voor iedereen moeten bieden.

Door het ontbreken van onrechtmatige of onverdiende rente zouden de minder begaafden en geslaagden niet bijdragen aan de resultaten van de meer begaafden en actieven. Voor allen zou voldoende (ruil) middelen beschikbaar zijn. Gesell was van mening dat het ruilmiddel geld de mens moest dienen en niet beheersen en dat daarom de geldhoeveelheid door overheidscontrole gereguleerd en vrij moest zijn (Freigeld).

Dit laatste is niet in het belang van de kleine geldelite die geen concurrentie wenst op dat gebied, ZIJ bezit absolute en onvoorstelbare macht in het geldwezen. Vandaar ook dat deze elite van ganser harte de utopistische Duitse econoom Karl Marx ondersteunde die in feite een bezitloze massa voorstond en waar alle bezit onder controle gesteld werd van de staat, c.q. een uitverkoren elite.

Zonder welwillende ondersteuning van het – ogenschijnlijk tegenstrevende – Grootkapitaal zou Daß Kapital niet in die oplage en al zeker niet in al die vertalingen verschenen zijn als het geval geweest is en zou het zéker niet dié invloed hebben gehad op de brede volksmassa. Toen in 1918 de Eerste Wereldoorlog op zijn einde liep verscheen in de Berlijnse krant Zeitung am Mittag de navolgende haast profetische bijdrage van Gesell’s hand:

‘Ondanks de heilige belofte van de naties om oorlog voor altijd uit te bannen, ondanks de roep van de massa’s “Nooit meer oorlog!” en in het gezicht van allen die hopen op een betere toekomst, moet ik het volgende stellen: als men volhardt in het huidige monetaire stelsel – de door interest aangedreven economie – durf ik vandaag nog te voorspellen dat het geen 25 jaar zal duren voor we een nog veel ergere oorlog zullen meemaken.

Evenals in vroeger tijden zullen pogingen worden ondernomen om vreemde gebieden te annexeren en voor dit doel zullen wapens worden vervaardigd met als rechtvaardiging dat dit tenminste werk geeft aan de werkelozen. Wilde revolutionaire bewegingen zullen zich vormen onder de ontevreden massa’s en er zal een giftige bloem van extreem nationalisme bloeien. Tussen landen zal geen wederzijds begrip meer zijn en uiteindelijk kan dit slechts leiden tot oorlog’.

Zoals voorspeld ontbrandde binnen 25 jaar – in 1939 – de opvolgende wereldoorlog, miljoenen vonden de dood en crepeerden nadien. De geldbaronnen hadden zichzelf daardoor en nadien als nooit tevoren de macht toegeëigend.

Nauwelijks honderd jaar later – in 2020 – is een nieuw hoofdstuk ingezet en wordt onder supervisie van Klaus Schwab, de opperpriester van het World Economic Forum, een nieuwe en alles onderdrukkende en vrijheid berovende religie opgelegd met als doel u gelukkig te maken met niets.

Economische uitsluiting en uitbuiting is het handelsmerk van dit smerige beest, gevolgd door honger en ontberingen met uiteindelijk ellende en vernietiging. Rattenvangers 2.0 voorop, de massa navolgend, ziende blind en horende doof in opperste vervoering zingend . ‘You’ll own nothing and you’ll be happy’.

Du besitzt nichts und bist glücklich!

Silvio Gesell: The 'Strange, Unduly Neglected Prophet' Who Hated Money –  Brewminate

Silvio Gesell, geboren 1862 in Sankt Vith, war ein sozial engagierter Mensch. Als Sozialreformer und Finanztheoretiker beschrieben, nannte ihn der bekannte Ökonom John Maynard Keynes einen antimarxistischen Sozialisten. Gesell nannte sich lieber Freiwirtschaftler

Gesell glaubte, dass menschliches Wohlergehen und Wohlstand stark vom herrschenden Wirtschaftssystem abhingen, einem System, das eine kleine Machtelite durch ein paar einfache Gesetze vollständig kontrollierte. Als wichtigste Elemente, die einer gerechten Vermögensverteilung im Wege standen, sah Gesell den Zins an Tauschmitteln und den Boden rente.

Um eine gerechte Verteilung des Reichtums (weltweit) zu erreichen, mussten laut Gesell alle gesetzlichen und erblichen Privilegien abgeschafft werden. Außerdem durfte Geld nur als Tauschmittel, nicht als Sparmittel dienen und ebenso wie die Waren oder Dienstleistungen, für die es als Tauschmittel verwendet wurde, eine begrenzte Gültigkeitsdauer haben.

Geld musste ein maximales Verfallsdatum erhalten, Grundstücksspekulation musste verboten werden und freier und fairer Wettbewerb sollte aus Eigennutz allen gleiche Chancen bieten.

Ohne illegitimes oder unverdientes Interesse würden die weniger Begabten und Erfolgreichen nicht zu den Ergebnissen der Begabteren und Aktiveren beitragen. Ausreichende (Austausch-)Ressourcen wären für alle verfügbar. Gesell glaubte, dass das Tauschmittel Geld dem Menschen dienen und nicht der Kontrolle dienen sollte und dass daher die Geldmenge durch staatliche Kontrolle reguliert und frei sein sollte.

Letzteres ist nicht im Interesse der kleinen Geldelite, die in diesem Bereich keinen Wettbewerb will, sie haben absolute und unvorstellbare Macht im Finanzbereich. Deshalb unterstützte diese Elite von ganzem Herzen den utopischen deutschen Ökonomen Karl Marx, der in der Tat eine besitzlose Masse vertrat und alles Eigentum unter die Kontrolle des Staates oder einer auserwählten Elite stellte.

Ohne die wohlwollende Unterstützung des – scheinbar widersprüchlichen – Großen Kapitals wäre Daß Kapital nicht in dieser Ausgabe und schon gar nicht in all diesen Übersetzungen erschienen, und es hätte sicher nicht so einen Einfluss auf die breite Masse der Menschen. Als der Erste Weltkrieg 1918 zu Ende ging, veröffentlichte die Berliner Zeitung am Mittag folgenden fast prophetischen Beitrag Gesells:

„Trotz des heiligen Versprechens der Nationen, den Krieg für immer zu verbannen, trotz des Rufes der Massen: ‘Nie wieder Krieg!’ und angesichts all derer, die auf eine bessere zukunft hoffen, muss ich sagen: wenn man im gegenwärtigen geldsystem – der zinswirtschaft – beharrt, wage ich heute die Prognose, dass es keine 25 Jahre dauern wird, bis wir einem viel schlimmeren Krieg gegenüberstehen.

Nach wie vor wird versucht, fremde Gebiete zu annektieren und Waffen zu diesem Zweck herzustellen mit der Begründung, dass dies zumindest Arbeitslosen Arbeit verschafft. Wilde revolutionäre Bewegungen werden sich unter den unzufriedenen Massen bilden und eine giftige Blume des extremen Nationalismus wird blühen. Es wird kein gegenseitiges Verständnis zwischen den Ländern geben und am Ende kann es nur zu Krieg führen.”

Wie vorhergesagt, entzündete sich innerhalb von 25 Jahren – im Jahr 1939 – der darauffolgende Weltkrieg, Millionen kamen dabei um. Die Geldherren hatten die Macht wie nie zuvor, und danach an sich gerissen.

Kaum hundert Jahre später – im Jahr 2020 – hat ein neues Kapitel begonnen und unter der Aufsicht von Klaus Schwab, dem Obersten Priester des Weltwirtschaftsforums, wird eine neue und alles unterdrückende und freiheitsraubende Religion auferlegt mit dem Ziel, dich mit nischts glücklich zu machen.

Wirtschaftliche Ausgrenzung und Ausbeutung ist das Markenzeichen dieser dreckigen Bestie, gefolgt von Hunger und Not mit schließlich Elend und Zerstörung. Rattenfänger 2.0 vorn, der Menge folgend, blind sehend und taub in höchster Ekstase singen hören, Du besitzt nichts und bist glücklich, You own nothing and be happy!

Invalidata…

Veel van mijn (facebook) vrienden weten mijn naam op de een of andere manier wel te verbinden aan oorlog, geschiedenis en iets met Vredesonderwijs. De koppeling met Vrijdenken is bij velen ook niet onbekend, maar wat dat precies mag zijn is vaak afhankelijk van de eigen politieke of religieuze overtuiging.

Voor de massa ook niet zo interessant. De een vult daar ruimer-denken voor in, een ander plant me naar eigen denkkader en programma in de linkse(radicale) hoek, terwijl een ander juist vind dat ik in een tegenover gesteld hokje moet passen. Ik schrijf zo nu en dan ook nog wel eens iets maar lang niet zoveel meer als in het verleden.

Tientallen jaren onderzoeksjournalistiek zijn er de oorzaak van dat ik niks voor absolute waarheid aanneem. Voor mij is waarheid een existerend begrip maar niet uniek en enig en vormt het samen met de leugen een onlosmakelijke werkelijkheid.

Waarheid .. welke wilt u hebben? Er zijn miljarden waarheden en allemaal even waar en ook weer verschillend van elkaar en geen enkele is exact gelijk aan de andere. Je zou haast kunnen zeggen dat er een unieke individuele waarheid bestaat, puur persoonlijk en met de leugen is het idem dito, net zoveel leugens als er mensen zijn.

Miljarden leugens en variaties daarop die samen met al die evenzo ontelbare waarheden de werkelijkheid vormen waarin wij leven. Een werkelijkheid die ons als een soort van regenboog omgeeft waarin geen enkele kleur, geen enkele waarheid, geen enkele leugen absoluut is.

Er is niet een kleur, er is niet een leugen, er is niet een waarheid die absoluut is en het is daarom ook in ieder-mens-belang om goed zicht te hebben en te kunnen krijgen van alle alle kleuren van de regenboog, kennis te hebben van zoveel als mogelijk (on)waarheid want je wordt voorgelogen waar je bijstaat.

Leugen en bedrog brengt altijd en eeuwig dood en ellende voort met economische, militaire en politieke oorlogen tot gevolg. Daarom ook is het absoluut van levensbelang. Kennis en weten is inzicht en is gelijk aan macht. Wie in de toekomst wil kijken moet kennis hebben van het verleden, en NIET alleen van het politiek gewenste verleden, gekleurd door enkele waarheden die tot absoluut en enig verklaard zijn, want daar gaat de mensheid al eeuwen lang finaal de mist in, daarin wordt ze des-kundig mis-leid.

Onze kennis, ons weten, wordt natijd en achteraf gevormd, we lezen-na en horen achteraf de verklarende waarheid van het wat en ellendige waarom, maar nooit door de verslagenen maar door de overwinnaars. Niet de absolute waarheid, maar de zegevierende moorddadige brutaliteit. Het dodelijke web vol misleiding en bedrog dat al eeuwen als onzichtbaar wapen op de achtergrond wordt ingezet is zo simpel, zo eenvoudig haar werk kan doen is eigenlijk te triest voor woorden.

In een paar woorden uit de doeken doen is voor de vol-leerde mens aardig lastig omdat het niet past in het denkpatroon waarmee de mens geladen is. Zolang als de mens denkt dat ze ZELF denkt, terwijl ze enkel en alleen NA-denkt en NA-doet met wat in het gekend denkpatroon gevormd is, zullen alle andere vormen van informatie die niet daarin passend zijn niet landen.

Het is misschien wel te vergelijken met een afwijkend schrift uit oude en vergane beschavingen en tijden die nu niet-herkend en onleesbaar is. Hoe vaak de tekens ook overgelezen of bekeken worden, de daarin opgeslagen kennis en weten wordt niet opgenomen. Neem een softwareprogramma, een programma dat geschreven is om de computer te laten rekenen, dat is ook wat het goed kan en zal doen, maar om met behulp daarvan een symfonie te componeren zal slecht uitpakken, falende input, de data matcht totaal niet.

Wat volgens programma wel als on-(be)grijpbaar en on-logisch gezien wordt, kan wel herkend worden, het woord hoerenmaagd is bijvoorbeeld een zich in tegenspraak verkerende term, oftewel in goed Gronings ‘Contradictio in Terminis’.

Een niet-liegende en absoluut en enige waarheid sprekende politicus is dat idem dito, in dienst van de mammon is liegen hun hoofdvak, maar… toch gelooft de mensenmassa deze bedriegers op hun onzuiver woord. Beroepsleugenaars die de vrede preken maar aankoersen op de dood.

Wie in hen gelooft bedriegt zichzelf, wie deze charlatans vertrouwt die zal niet eeuwig leven, erft geen wereldvrede, gaat de aarde niet redden van opwarming of ondergang en wordt evenmin beschermd en gered van een virus. Er is sprake van een on-ge-kende kennis crash, een kortsluitende input, fatale error.. Invalidata

Unzureichende Data

Meetkunde, Wiskunde, Kubus, Hexahedron, Lichaam

Viele meiner (Facebook-)Freunde wissen auf die eine oder andere Weise meinen Namen mit Krieg, Geschichte und so etwas mit Friedenspädagogik zu verbinden. Auch die Verbindung mit Freidenken ist vielen nicht unbekannt, aber was das genau sein mag, hängt oft von der eigenen politischen oder religiösen Überzeugung ab.

Für die Masse nicht so interessant. Eine Person füllt dafür Aufgeschlossenheit im Denken aus, eine andere stellt mich gemäß seinem eigenen Denkrahmen und Programm in die linke (radikale) Ecke, während eine andere denkt, dass ich in eine entgegengesetzte Box passen sollte. Ich schreibe gelegentlich etwas, aber nicht annähernd so viel wie früher.

Jahrzehnte des investigativen Journalismus bedeuten, dass ich nichts für die absolute Wahrheit halte. Wahrheit ist für mich ein existentes Konzept, aber nicht einzigartig und bildet zusammen mit der Lüge eine untrennbare Realität.

Wahrheit… welche willst du? Es gibt Milliarden von Wahrheiten und sie sind alle gleich wahr und verschieden voneinander und keine ist genau gleich. Man könnte fast sagen, dass es eine einzigartige individuelle Wahrheit gibt, eine rein persönliche, und das gleiche gilt für die Lüge, genauso viele Lügen wie es Menschen gibt.

Milliarden von Lügen und Variationen davon, die zusammen mit all diesen ebenso unzähligen Wahrheiten die Realität ausmachen, in der wir leben. Eine Realität, die uns wie eine Art Regenbogen umgibt, in der keine Farbe, keine Wahrheit, keine Lüge absolut ist und es ist daher im Interesse aller, eine gute Sicht zu haben und alle Farben des Regenbogens gut sehen zu können, in so viel (Un-)Wahrheit wie möglich, weil Sie vor Ihren Augen belogen werden.

Lügen und Täuschung führen immer und ewig zu Tod und Elend, was zu wirtschaftlichen, militärischen und politischen Kriegen führt. Deshalb ist es absolut wichtig. Wissen ist Einsicht und gleicht Macht. Wer in die Zukunft blicken will, muss Wissen über die Vergangenheit haben, und NICHT nur über die politisch gewollte Vergangenheit, gefärbt von einigen für absolut erklärten Wahrheiten und nur, weil die Menschheit dort seit Jahrhunderten schief läuft, in der sie wird fachmännisch irregeführt.

Unser Wissen wird nach und nach gebildet, wir lesen nach und hören nachher die erklärende Wahrheit des Was und des elenden Warum, aber nie von den Erschlagenen, sondern von den Siegern. Nicht die absolute Wahrheit, sondern die siegreiche mörderische Brutalität. Das tödliche Netz aus Täuschung, das seit Jahrhunderten als unsichtbare Waffe im Hintergrund eingesetzt wird, ist so einfach, dass man es kaum in Worte fassen kann.

In wenigen Worten zu erklären, ist für den vollgebildeten Menschen ziemlich schwierig, weil es nicht in das Denkmuster passt, mit dem die Menschen belastet sind. Solange der Mensch denkt, dass er SELBST denkt, denkt unt tut er nur NACH, nachamen was im bekannten Denkmuster gebildet ist und werden alle anderen Formen von Informationen, die nicht hineinpassen, nicht landen.

Es kann durchaus mit einer abweichenden Schrift aus alten und vergangenen Zivilisationen und Zeiten verglichen werden, die heute unerkannt und unleserlich ist. Egal wie oft die Zeichen gelesen oder angesehen werden, das darin gespeicherte Wissen ist nicht zugänglich. Nehmen Sie ein Softwareprogramm das geschrieben wurde um den Computer berechnen zu lassen, das kann und wird auch gut tun, aber eine Symphonie damit zu komponieren wird schlecht ausfallen wenn die Eingabe fehlschlägt, die Daten stimmen nicht überein..

Was laut Programm als unverständlich und unlogisch empfunden wird, kann man erkennen, etwa das Wort Hurenjungfrau ist ein widersprüchlicher Begriff, ein ‘Contradictio in Terminis’.

Ein nicht lügender und absolut und einzig wahrheitssprechender Politiker ist ein Contradictio in Termini, dass sind Lügner im Dienste des Mammon … trotzdem glauben die Menschenmassen diesen Betrügern bei ihrem unreinen Wort. Professionelle Lügner, die Frieden predigen, aber dem Tod entgegensteuern.

Wer an sie glaubt, betrügt sich selbst, wer diesen Scharlatanen vertraut, wird nicht ewig leben, den Weltfrieden nicht erben, wird die Erde nicht vor Erwärmung oder Zerstörung retten, noch wird sie vor einem Virus geschützt und gerettet. Es gibt einen unbekannten Wissensabsturz, einen kurzgeschlossenen Eingang, einen schwerwiegenden Fehler, ein error durch Unzureichende Data.

Invalidation

Geest, Hersenen, Mentaliteit, Perceptie, Intelligentie

Many of my (Facebook) friends know how to connect my name to war, history and something with Peace Education in one way or another. The link with Freethinking is also not unknown to many, but what that may be exactly often depends on one’s own political or religious conviction.

Not so interesting for the masses. One fills in broader-thinking for this, another plants me in the left-wing (radical) corner according to their own thinking frame and program, while another thinks I should fit into an opposite box. I still write something every now and then, but not nearly as much as in the past.

Decades of investigative journalism mean I don’t take anything for absolute truth. For me truth is an existent concept but not unique and only and together with the lie it forms an inseparable reality.

Truth.. which one do you want? There are billions of truths and they are all equally true and different from each other and none are exactly alike. You could almost say that there is a unique individual truth, purely personal and it is the same with the lie, just as many lies as there are people.

Billions of lies and variations thereof, along with all those equally innumerable truths, make up the reality in which we live. A reality that surrounds us like a kind of rainbow in which no color, no truth, no lie is absolute.

There is not a color, there is not a lie, there is not a truth that is absolute and it is therefore in everyone’s interest to have a good view and to be able to get a good view of all the colors of the rainbow, to have as much (un)truth as possible because you are being lied to in front of you.

Lies and deceit always and eternally produce death and misery resulting in economic, military and political wars. That is why it is absolutely vital. Knowledge and knowing is insight and equals power. Whoever wants to look into the future must have knowledge of the past, and NOT only of the politically desired past, colored by some truths that have been declared absolute and only, because that is where humanity has been going wrong for centuries, in which it becomes expertly misled.

Our knowledge, our knowing, is formed after and after, we read-after and hear afterwards the explanatory truth of the what and wretched why, but never by the slain but by the victors. Not the absolute truth, but the victorious murderous brutality. The deadly web of deception and deceit that has been deployed as an invisible weapon in the background for centuries is so simple, so simple to do its job, is actually too sad for words.

Explaining in a few words is quite difficult for the fully-learned person because it does not fit into the thinking pattern with which people are loaded. As long as man thinks that she thinks SELF, they only thinking-after, re-thinking what is formed in the known pattern of thinking, all other forms of information that do not fit in it will not land.

It may well be compared to an aberrant script from ancient and past civilizations and times that is now unrecognized and illegible. No matter how often the signs are read or viewed, the knowledge and wisdom stored therein is not compatible. Take a software program, a program written to let the computer calculate, that is also what it can and will do well, but to compose a symphony with the help of that same program will turn out badly, failing input, the data does not match at all.

What is seen as incomprehensible and illogical according to the program can be recognized, for example the word whoremaid is a contradictory term, a ‘Contradictio in Terminis’.

A non-lying and absolutely and only truth-speaking politician is that ditto, in the service of mammon, lying is their main subject, but… still the crowds of people believe these impostors at their impure word. Professional liars who preach peace but head for death.

Whoever believes in them is deceiving himself, whoever trusts these charlatans will not live forever, will not inherit world peace, will not save the earth from warming or destruction, nor will it be protected and saved from a virus. There is an unknown knowledge crash, a short-circuited input, fatal error.. Invalidata

De Metafoor van Commodore

De meeste smartfoonverslaafden kunnen zich er geen kilobyte meer bij voorstellen. Het zijn voornamelijk de oudere en onderhand al half verschrompelde jongeren die als op commando het in hun geheugen gegrifte getal 64 aanvullen.

Commodore 64, de eerste homecomputer, in de vorm van een nogal opgeblazen crèmekleurig toetsenbord met dikke joekelzwarte knoppen waaronder het computergedeelte was gefrunnikt. Vanaf het begin jaren ’80 van de vorige eeuw overrompelden deze wonderen der techniek met miljoenen tegelijk de mensenwereld, ruwweg 16 miljoen stuks zijn er ‘in de markt gezet.’

Aangesloten op het beeldscherm van de TV en in verbinding met een cassetterecorder konden vanaf de ingeschoven bandjes stenentijdperk games gespeeld worden, daarmee kon men uren zoet gehouden worden. Enthousiastelingen die er niet voor terug deinsden en zelf en handmatig hun input wilden bijdragen waren uren achter elkaar op de koppen aan de slag om vanaf papier, ellenlange coderingen in te hameren.

Na uren tikwerk was het eerder regel dan uitzondering dat het resultaat niet zo gewenst en gehoopt was, een paar commando’s verkeerd gaf een een ander programma, alsof een digivirus toegeslagen had. Goedgetikt vertoonde het wonder zich wel correct op het scherm, ze hadden braafjes opgelet, goed geluisterd en gedaan.

Vergenoegd en trots op eigen kunnen leek de hardware als vanzelf dat te doen wat het moest doen maar, dat alles was alleen maar mogelijk door de ingevoerde programmering. Het is de software die de hardware naar wens en believen laat werken.

Het spelletje Pong – een van de eerste videospelletjes – was een hot item na de introductie. Supersimpel, dat was het zeker maar toentertijd legde men er grof geld voor neer om op het eigen tv-scherm een digitaal pingpongspelletje te kunnen spelen.

“Het spel werkte met twee batjes en een balletje en twee muren aan de zijkant. De bedoeling van het spel was dat het balletje achter het batje van de tegenspeler terechtkomt.”

Als de dag van gisteren zie ik het nog voor me, hoe twee mini-familieleden op hun slaapkamer aan het scherm gekleefd achter de tv zaten te pongen. Blij met ’t ouderlijk cadeau en trots op eigen kunnen en prestaties behaalden ze afwisselend op elkaar de ene naar de andere overwinning.

Hun vaardigheden leken groot, maar eerlijk is eerlijk, alles functioneert enkel en geheel alleen volgens ingegeven programma, alleen daardoor bewogen de digitale spelers op het imaginaire speelveld. Ook daar en in dat geval is de software die de hardware laat werken zoals het uitgedacht en bedoeld is.

Het hedendaagse nu doet me terugdenken aan momenten van toen, het toenmalige maar in tijd verleden nu. Als een soort van in de tijd en ruimte vooruit en tegelijkertijd terugreizende antropoloog sla ik met angst en belangstelling de verbazende en in gang gezette ontwikkelingen gade. Als pionnen in een spel lijkt alles en iedereen overal te bewegen.

Ik vind het een interessante tijd en volg af en toe met bewondering en afgrijzen hoe niet meer geworteld weten en eeuwenoude kennis plaats maakt voor correct verklaard overspoelend AL-en enigweten.

Het voltrekt zich duizelingwekkend snel op ontelbare wereldniveaus tegelijk en nauwelijks navolgbaar, maar toch meen ik overduidelijk heel traceerbare systemen en modellen te herkennen, zelfs te kunnen benoemen.

Maar de storm laat zich niet temmen, de eigen wijs-heid is vervangen voor anderwijsheid. Alles zal als in alle eeuwen hieraan voorafgaand zichzelf weer tot bedaren moeten brengen, ooit zal ze na vanuit het niets omhoog geraasd weer uitgestormd zijn en is het weer doodstil, de stilte NA de storm, the great reset onset, en alles start weer als voorheen, volgens eeuwenoude programmering.

Janita’s woonhuis Erfgoed?

“Van Acantus horen we helemaal niets, dat is toch raar? Zegt Janita “Je weet gewoon niet meer waar je aan toe bent. Deze week kregen we bijvoorbeeld wel van de Provincie Groningen een brief over onze woningen in de Parklaan, dat deze in het kader van de Erfgoedmonitor op de foto gezet gaan worden.”

Vorig jaar om deze tijd kregen we ook bericht van de gemeente Oldambt dat onze woonblokken als karakteristieke- en beeldbepalende panden beschouwd worden. Niet lang daarna ook bericht van het Erfgoedloket Groningen, dat er bijvoorbeeld allerlei subsidies en regelingen zijn om deze woningen te behouden en te verduurzamen, maar van Acantus, daar horen we helemaal niets van.”

De 51-jarige Janita Bleeker woont sinds 2017 in een van de drie karakteristieke woonblokken die de Parklaan nu (nog) telt. Samen met man Gert heeft ze het er prima naar de zin en heeft vanaf het eerste moment uitstekende contacten met de buurt. Ze woont er met plezier en tevredenheid en naast haar werk als interieurverzorgster bij Eclatant heeft ze als tweede hobby het kweken van rozen waarvan achter het huis de prachtigste voorbeelden staan.

Ze heeft beslist groene vingers aan haar handen, handen die ze graag in en buitenshuis laat wapperen. Door achterblijvend onderhoud raakten de woningen aardig achterop, volledig onnodig vind ze. Binnenshuis heeft ze samen met man Gert het nodige al verbetert de laatste jaren maar voordat ze verder kunnen is het eerst even afwachten wat er aan de buitenzijde van het woonblok gaat gebeuren.

Ze gaan er van uit dat de woonblokken als Gronings Erfgoed behouden blijven, de gemeente, de provincie, het erfgoedloket, de beschikbare subsidies, logischer kan toch niet? Maar ja, ze tasten nog compleet in het duister, net als de overige huurders. Ze wil duidelijkheid. Daarom ook heeft ze de Bewoners Organisatie Oldambt gevraagd zich in deze kwestie te mengen, de onduidelijkheid blijft maar duren. “Je weet gewoon niet meer waar je aan toe bent, van Acantus horen we helemaal niets, dat is toch raar?”

Gretha aan het lijntje…

“Ze houden ons gewoon aan het lijntje, Acantus stuurt je eigenlijk iedere keer met een kluitje in het riet. Gebeurt er binnenkort nog wat vragen we ons af? Wij willen graag verder met schilderen, binnenin en ons huisje bijhouden, maar wel graag nadat ze eerst de aardbevingsschade gerepareerd hebben, anders is dat zo onzinnig”.

Gretha van de (Park)laan is net als de meeste buurtbewoners ongerust over de toekomst van de buurt, wat er voor plannen ontwikkeld zijn en wat daarvan voor haar de gevolgen kunnen zijn. Informatie en communicatie daarover is op zijn zachtst gezegd gebrekkig.

Sinds 2015 woont de 51- jarige en goedlachse Gretha, in dagelijks leven logistiek medewerker bij het OZG, in haar tot paleis omgebouwde huurwoning. Na de ruwe oplevering van haar twee onder een kapper is ze ermee aan de slag gegaan. Van binnen en buiten is de woning nu werkelijk om door een ringetje te halen, een voorbeeldwoning heeft ze er met hulp van vriend Jozef van gemaakt. Strak in de lak, alles fruitig fris, met een prachtige overkapping achter het huis, gemillimeterd gras en geurende en kleurige bloemen in de hangpotten. Ze woont er zichtbaar met veelplezier, heeft goed contact met de buren en als het aan haar ligt gaat ze er nooit meer weg.

Gretha was dan ook niet blij om aardbevingsschade aan de woning te ontdekken. Mijnbouwschade rapportage op 23 november 2020 leverde 9 punten op in haar helft van de dubbele woning, bij de buren werden 7 punten genoteerd. Nu, meer dan een half jaar later, juni 2021, nog steeds geen reactie wanneer nu eindelijk eens gestart wordt met de reparatie. Meerdere keren zocht ze contact met Acantus maar er lijkt toch echt iets aan de hand met de interne communicatie daar. Mailtjes die niet aan schijnen te komen bijvoorbeeld met vage antwoorden en toezeggingen als resultaat.

“Wij willen weten waar we aan toe zijn, en wij niet alleen, en hebben net als veel buurtgenoten de Bewoners Organisatie Oldambt ingeschakeld om tot duidelijkheid te komen. Laat Acantus daar maar centraal contact mee opnemen, ik wil duidelijkheid, ik wil niet meer aan het lijntje gehouden worden.”

Andrea is klaar met dat gelieg..

“Ze staan gewoon te liegen. Voordat ik aan de renovatie van m’n tuin begon en op eigen kosten m’n huisje van binnen ging opknappen heb ik Pieter Brouwer, de buurtconciërge van Acantus, er nog uitdrukkelijk naar gevraagd. Het gonsde al zo lang van de geruchten. Maar, nee, daar moest ik maar geen aandacht aan schenken, ik werd er zelfs toe aangespoord om m’n handen uit de mouwen te steken om m’n eigen woongenot te verhogen”. Ze kan er niet over uit, Andrea van der Laan, dat ze zo voorgelogen is.

Al meer dan vier jaar woont ze naar alle tevredenheid in de Parklaan. De 41-jarige spontane en vlotte Andrea is heel duidelijk, ze is in de buurt precies op haar plek. Leuke woonomgeving, goede buurcontacten en qua woninggrootte precies haar plekje. Als full-time klantenservicemedewerker voelt ze zich helemaal thuis in de volksbuurt en via omzwervingen kwam ze vanaf de Buiten Eexterweg hier terecht. Zij gaat hier niet weg, nu niet, nooit niet. Ze voelt zich op zijn zachts gezegd misleid door de woningcoöperatie en door alle miscommunicatie ligt alles nu in en om haar huis stil.

De twee-onder-een-kapper waarin ze woont heeft ondanks geregelde meldingen en verzoeken van haar kant een chronisch onderhoudstekort, desondanks was ze zelf aan de slag gegaan. Geld bij elkaar gepot om de woning aan de binnenkant te verfraaien en ook in de tuin had ze al het nodige gedaan. Ze had op eigen kosten een minikraantje laten aanrukken want ja, ‘het waren allemaal alleen maar geruchten’ werd haar verzekerd. Binnenkort zou er begonnen worden met het herstellen van de aardbevingsschade, ze had er al vrij voor genomen maar zo ineens kwam deze week bericht dat dat eerst van de baan was.

Niet alleen wat betreft het huis van Andrea maar in heel Scheemda zijn de reparatiewerkzaamheden opgeschort tot (voorlopig?) eind september. Andrea denkt er – net als heel veel andere buurtbewoners – ondertussen het hare van, wat en wie moet ze nu nog geloven? Ze heeft de Bewoners Organisatie Oldambt ingeschakeld, een actieve belangenorganisatie waar het overgrote deel van de buurt lid van is. “Laat Acantus maar met het BOO in conclaaf gaan, ik trek mijn handen er vanaf, ik ben klaar met dat gelieg.”

Trudy in de storm

“Nee, ze hebben zich helemaal niet aan hun woord gehouden, oneerlijk is dat, de ellende zou met de uitzetting van die buurman afgelopen zijn, dat was hun belofte, maar die zijn ze niet nagekomen, die hebben ze glashard gebroken”.

Ondanks alle ellende die ze in de afgelopen tijd doorgemaakt heeft blijft ze een glimlach op haar gezicht houden, Trudy Uil. Sinds juli 2014 woont ze met haar beide dochters naar volle tevredenheid in een van de huurwoningen van Acantus in de Vogelbuurt in Scheemda, tot 2019 een nieuwe buurman de hoekwoning naast haar betrok. Toen begon de ellende voor haar, haar dochters en de omringende buren pas goed.

De in Midwolda geboren Trudy kwam na een relatiebreuk van Hengelo terug naar het Oost-Groningse thuisland. Een sociaal bewogen moeder en (buur)vrouw die niet alleen door haar buurtgenoten hogelijk gewaardeerd wordt maar ook in christelijke kringen haar beste beentje voorzet, ze is met recht een aanwinst voor de buurt te noemen.

Sterk betrokken bij de Baptistengemeente in Winschoten is ze actief in de zendingswerkgroep, de kinderopvang en zondagsschool en fungeert ze als wijkoudste. Een vrouw met een ruim en groot hart en niemand die tevergeefs een beroep haar doet. Tot 2019 leefde ze tot tevredenheid en in harmonie in de Vogelbuurt, maar zo ineens veranderde dat.

“Ik heb van alles meegemaakt in dat jaar nadat deze man hier kwam te wonen. De eerste maanden leek het rustig maar toen kwamen de treiterijen, de overlast tot diep in de nacht, de pesterijen, tot het seksueel lastigvallen van mijn jongste dochter en fysieke bedreigingen naar mij toe. Het was nog een jonge vent met aardig wat psychische bagage, die onder leefbegeleiding de woning tijdelijk toegewezen werd en dat ging faliekant fout.

Drank- en drugsgerelateerde ellende, je weet niet wat het is als je het niet zelf meegemaakt hebt. Ikzelf, mijn dochters en de buurt hebben een ellendige tijd achter de rug. Wat we ook ondernamen om uit die uitzichtloze situatie te komen, niets hielp. De wijkagent was kind aan huis en we hadden intensief contact met Chantal, de wijkconsulent van Acantus, maar er veranderde geen sikkepit aan.

Ons geluk was zijn beperkt huurcontract, eind juli 2020 was het voor hem einde oefening, eindelijk rust, we hebben gehuild van geluk!”Om gedoe in de toekomst te voorkomen schoven Trudy en de buren rond de tafel met vertegenwoordigers van Acantus en de wijkagent. Met Chantal Benes en Henriëtte Hutteman werd de afspraak gemaakt dat de nieuwe huurder goed gescreend zou worden.

“Afspraak is Afspraak denk je dan, daar reken je op, maar weet je, je komt er achter dat je gewoon belazerd wordt. Niet alleen ik, maar de directe buurtgenoten zijn niet van de regen in de drup beland, maar we lijken in een storm terecht gekomen te zijn. Het is een komen en gaan van ongure types en wij hebben er maar mee te dealen.”

Deze narcohuurder had bij goede screening vooraf al aan zijn eigen drugsellende gekoppeld kunnen worden. Slecht nagekomen afspraken hebben er toe geleid dat Trudy en directe buren op 2 juni weer opnieuw om tafel moesten. Samen met Janneke Bruins, coördinator meldpunt veiligheid en zorg van de gemeente Oldambt en Chantal van Acantus.

De Bewoners Organisatie Oldambt waarbij een groot deel van alle huurders zich heeft aangemeld is nu ingeschakeld. Niet alleen Trudy maar de hele buurt is er onderhand wel klaar mee. In overleg met voorzitter Daphna Brekveld maakt de buurt zich op om de Vogelbuurt weer terug te brengen in de staat zoals ze was en hoort te zijn, een fijne en betrokken woonbuurt, zeker ook voor Trudy, zij staat niet alleen in de storm.