Home » Goud veur elkoar

Category Archives: Goud veur elkoar

Veurbehold – Disclaimer

Veurbehold – Disclaimer

Met het bezoeken van deze website, participatie op de sociale mediakanalen welke beheerd door Coöperatief Burger Participatie Netwerk Scheemda en het gebruik van het door Coöperatief Burger Participatie Netwerk Scheemda verspreide promotiemateriaal gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. De redactie behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Algemeen

Coöperatief Burger Participatie Netwerk Scheemda (hierna te noemen CBPNS) is een platform dat zich inzet om bestaande en te ontwikkelen initiatieven te ondersteunen die aanzetten tot – en bijdragen aan – de verbetering van de sociaal maatschappelijke positie van inwoners van het Oldambt in het algemeen en de inwoners van Scheemda in het bijzonder. Ze stelt zich tot doel zelfredzaamheid te stimuleren en te initiëren ten bate en behoeve van behoud en vergroting van welzijn, veiligheid en werkgelegenheid in de gemeente.

CBPNS is geen actiegroep of organisatie, maar een faciliterend platform voor eenieder die zich op een positieve wijze inzet en initiatieven ontplooit om de sociaal maatschappelijke positie van de Oldambtsters te verhogen. Door het verspreiden van onder andere nieuws, columns, persberichten en grafisch (promotie)materiaal, bijvoorbeeld via deze officiële website en accounts op sociale media, ondersteunt CBPNS afzonderlijke personen, groepen of bewegingen die zich inzetten voor het algemeen belang van de Oldambtsters. Hiermee wil CBPNS op een constructieve en verantwoorde wijze bijdragen aan het welbevinden van alle Oldambtsters.

CBPNS is een initiatief zonder politieke kleur of commercieel belang en distantieert zich uitdrukkelijk van racisme, agressie, geweld en vernielingen. CBPNS staat voor ‘Zulf aan de slag – nait soezen moar doun.’ middels ludieke acties en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en reacties van sympathisanten of die van andere groepen en organisaties, daar elk hierin zijn eigen (persoonlijke) verantwoordelijkheid behoudt.

Inhoud

Het team achter CBPNS (hierna te noemen; de redactie) hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het inrichten en beheren van de webpagina en accounts op sociale media. Er kan echter nimmer garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de desbetreffende gegevens, informatie of meningen. Zodoende kan er op geen enkele manier en om geen enkele reden een beroep op worden gedaan op de inhoud van de webpagina.

CBPNS biedt eenieder de mogelijkheid om informatie in te zenden voor publicatie. De redactie houdt zich voorbehouden om deze informatie te herschrijven of aan te vullen en is niet verplicht om elk ingezonden stuk te publiceren. Het is mogelijk om informatie anoniem in te zenden. In dat geval zal de redactie de bron beschermen. De redactie is nimmer verplicht om haar bronnen prijs te geven.

Informatie verspreid door CBPNS hoeft niet de mening van de redactie weer te geven. De redactie aanvaard geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – in welke vorm dan ook – voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens, informatie en meningen op de website of via sociale media, noch voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van deze gegevens, informatie en meningen, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Sommige hyperlinks van deze website verwijzen naar websites van derden. CBPNS heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

De inhoud van deze website mag onder bronvermelding worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd of verspreid. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag nimmer tegen vergoeding aan derden beschikbaar worden gesteld.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, slogans, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken.

De beeld-, model- en auteursrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan CBPNS.

Januari 2016

 

Silvio Gesell – Vrij-econoom

Silvio GesellDe in 1862 in Sankt Vith geboren Silvio Gesell was een maatschappelijk betrokken mens. Hij werd omschreven als sociaal hervormer en financieel theoreticus, de bekende econoom John Maynard Keynes noemde hem een anti-marxistisch socialist. Gesell noemde zichzelf liever een Freiwirtschaftler (Vrij-econoom)

Gesell was van mening dat het welzijn en welvaart van de mens in sterke mate afhankelijk was van het geldende economische systeem, een systeem dat een kleine machtselite door middel van enkele simpele wetten controleerde. Gesell zag rente op ruilmiddelen en bodemrente als belangrijkste elementen die een rechtvaardige welvaartsverdeling in de weg stond.

Om (wereldwijd) te komen tot een eerlijke welvaartsverdeling moesten volgens Gesell alle wettelijke en overgeërfde voorrechten afgeschaft worden. Daarnaast mocht geld alleen nog dienen als ruilmiddel, niet als spaarmiddel en net als de waren of diensten waarvoor het als ruilmiddel werd ingezet een beperkte geldingsduur hebben. Geld moest een maximale houdbaarheidsdatum meekrijgen, grondspeculatie moest verboden worden en onder het nastreven van eigenbelang zou een vrije en eerlijke concurrentie gelijke kansen voor iedereen moeten bieden. Door het ontbreken van ‘onrechtmatige’ of ‘onverdiende’ rente zouden de minder begaafden en geslaagden niet bijdragen aan de resultaten van de meer begaafden en actieven. Voor allen zou voldoende (ruil) middelen beschikbaar zijn. Gesell was van mening dat het ruilmiddel geld de mens moest dienen en niet beheersen en dat daarom de geldhoeveelheid door overheidscontrole gereguleerd en vrij moest zijn (Freigeld). Dit laatste was niet in het belang van de kleine geldelite die geen concurrentie wenst op dat gebied, ZIJ bezit absolute en onvoorstelbare macht in het geldwezen. Vandaar ook dat deze elite van ganser harte de utopistische Duitse econoom Karl Marx ondersteunde die in feite een bezitloze massa voorstond en waar alle bezit onder controle gesteld werd van de staat, c.q. een uitverkoren elite. Zonder welwillende ondersteuning van het – ogenschijnlijk tegenstrevende – Grootkapitaal zou ‘Daß Kapital’ niet in die oplage en al die vertalingen verschenen zijn als het geval geweest is en zou het zéker niet dié invloed hebben gehad op de brede volksmassa.

Toen in 1918 de Groote Oorlog op zijn einde liep verscheen in de Berlijnse krant Zeitung am Mittag de navolgende haast profetische bijdrage van Gesell’s hand:

‘Ondanks de heilige belofte van de naties om oorlog voor altijd uit te bannen, ondanks de roep van de massa’s “Nooit meer oorlog!” en in het gezicht van allen die hopen op een betere toekomst, moet ik het volgende stellen: als men volhardt in het huidige monetaire stelsel – de door interest aangedreven economie – durf ik vandaag nog te voorspellen dat het geen 25 jaar zal duren voor we een nog veel ergere oorlog zullen meemaken. Evenals in vroeger tijden zullen pogingen worden ondernomen om vreemde gebieden te annexeren en voor dit doel zullen wapens worden vervaardigd met als rechtvaardiging dat dit tenminste werk geeft aan de werkelozen. Wilde revolutionaire bewegingen zullen zich vormen onder de ontevreden massa’s en er zal een giftige bloem van extreem nationalisme bloeien. Tussen landen zal geen wederzijds begrip meer zijn en uiteindelijk kan dit slechts leiden tot oorlog’.

“The currency should be, like railways, simply a public organisation for mediating the exchange of commodities; those who use it should be obliged to pay freight.”

Silvio Gesell – The Nationalisation of Money – 1892