Home » Columns » Volk, Rijk en (irre) Fuhrer

Volk, Rijk en (irre) Fuhrer

De oprichter van de ‘Pan Europese Beweging’ was Graaf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, vrijmetselaar en wereldfederalist. Navolgend als ‘tussenspel’ volgen enkele verbanden die gelegd kunnen worden. In 1922 verscheen bij ‘Verlag der Neue Geist’ in Leipzig van de hand van Coudenhove-Kalergi het boek ‘Adel’ met daarin praktische voorstellen om te komen tot wereldvrede onder controle van een door hem beschreven superras.

Hem stond een nieuw Europees eenheidsrijk voor ogen met een doelgericht gekweekte Eurasisch-Negroïde wensbevolking en was van mening dat een (één-)wereldrepubliek naar model van het Romeinse Rijk dé vredebrengende oplossing zou zijn voor alle oorlogen: “This eternal war can end only with the constitution of a world republic… The only way left to save the peace seems to be a politic of paeceful strength, on the model of the Roman Empire, that succeeded in having the longest period of peace in the west thanks to the supremacy of his legions.”

In 1925 verscheen ‘Praktischer Idealismus’, een boek waarin de inhoud van ‘Adel’ opgenomen en aangevuld was met een aantal hoofdstukken. Naar mening van Coudenhove-Kalergi zou vrede, vrijheid en voorspoed gegarandeerd worden als deze superstaat onder controle stond van een ‘Qualitätsrasse’. In zijn boek ‘Adel’ beschreef hij hen als “geistigen Führerrasse Europas, dem Judentum.”

Het jodendom was in zijn ogen bij uitstek geschikt voor een ‘Herrenrasse’ omdat zij over het ‘betere bloed’ beschikten “das Judentum ist der Schoß, aus dem ein neuer, geistiger Adel Europas hervorgeht; der Kern, um den sich ein neuer, geistiger Adel gruppiert. Eine geistig-urbane Herrenrasse”. Wat betreft dit nieuw gefokte ‘aristocratische ras’, daarover wist de Leeuwarder Courant van 24 februari 1931 te melden dat met name in Oostenrijk en Hongarije het bloed van de oude feudale adel zich met succes en in toenemende mate met de Joodse intelligentie vermengde. Naast de vorst van Liechtenstein die zich met de Joodse barones Elisabeth von Gutmann had verbonden werd met name ook graaf Adrás Bethlen genoemd als ‘rasverdelaar’.

Het betreffende artikel ging wat uitgebreider in op de oude Hongaarse adel en en ‘nieuwe’ geldadel en werd het artikel besloten met de woorden dat “het ideaal van graaf Coudenhove in Hongarije op de beste weg is verwezenlijkt te worden”. Volgens Coudenhove-Kalergi was de totstandkoming van een ‘Herrenrasse’ niets anders als een logisch gevolg van onderdrukking en vervolging omdat onder “vielfach erschwerten Lebensbedingungen alle Juden zugrunde” gegaan waren “die nicht geschickt, klug und erfinderisch genug waren, den Daseinskampf in dieser schwierigsten Form zu bestehen”. ‘Dank zij’ deze kunstmatige selectie – “künstlichen Ausleseprozeß” – was het jodendom volgens Coudenhove-Kalergi veredeld tot een nieuw Adelsras.

Door gerichte voortplanting en vermenging zou dit Adelsras opgefokt worden om haar geschikt te maken voor hun edele taak, (…..) geen taak voor minderwaardige levensvormen (…) “Nur den edelsten Männern wird die Verbindung mit den edelsten Frauen freistehen und umgekehrt – die Minderwertigen werden sich mit den Minderwertigen zufrieden geben müssen. Dann wird die erotische Lebensform der Minderwertigen und Mittelmäßigen Freie Liebe sein, der Auserwählten: Freie Ehe. So wird der neue Zuchtadel der Zukunft nicht hervorgehen aus den künstlichen Normen menschlicher Kastenbildung, sondern aus den göttlichen Gesetzen erotischer Eugenik.”

Coudenhove-Kalergi was een aanhanger van het zionisme, evenals zijn vader die zichzelf tot de intieme vriendenkring van Theodor Herzl mocht rekenen. Coudenhove-Kalergi was ook nauw betrokken bij het voorontwerp van de vlag die later de vlag voor de Europese Unie zou worden. Arsène Heitz tekende uiteindelijk voor het definitieve ontwerp, een cirkel met twaalf gele sterren op een blauwe ondergrond, uitgevoerd door de Belg Paul Michel Gabriel Lévy. Coudenhove-Kalergi, de peetvader van de Europese Unie, bleek een inspirerende grootheid. Clearence Kirschmann Streit (een van de leden van de Amerikaanse onderhandelingsdelegatie in Parijs, 1919) baseerde op het werk van Coudenhove-Kalergi zijn epos ‘Union Now’ dat in 1938 uitgebracht werd met daarin (hoe verrassend) de blauwdruk voor een ‘nieuwe wereldorde’ in de vorm van een federatie van alle wereldstaten.

Bron: ‘Oorlog is Misleiding en Bedrog’ – Fre Morel, uitgeverij Papieren Tijger – Breda